[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C167: Tà Linh trì.


Hắc Thủy Bà Bà đột nhiên bung ra nội lực, khiến gần hết mọi người ở đây đều có một phần kinh hách.