[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C173: Kim Mâu.


Chuyện Hắc Thủy tà linh này không thể tán gẫu thâm sâu, càng nói ra càng dọa người, liên hệ với sự tình năm đó của Thánh Linh Vương kia, thực sự cảm thấy cứ tiếp tục phát triển thì chính là thiên hạ đại loạn.