[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C174: Kế mượn đao.


Thời điểm Triển Chiêu tại Khai Phong Phủ tra án, thường xuyên sẽ đụng tới mấy vụ án trong án, rõ ràng là tra manh mối ở hướng đông, lại ngoài ý muốn phát hiện liên lụy ra tới tận phía tây…