[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C175: Phá kế.


Cho tới bây giờ, thời điểm Triển Chiêu bọn họ phá án đã từng gặp được quá nhiều tình huống hung phạm lợi dụng người giang hồ để cùng chốn cửa quan phân cao thấp.