Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Shortfic] Chains of Possession

[Shortfic] Chains of Possession | QCTS | JanaShiro.

Author: Yuki Ame.

Fiction: Chains of Possession [CoP]

Disclaimer: I only own my site, my stories *cry a river*

Category: Angst, hurt/comfort, sad, BDSM, master/slave…

Rating: MA.

Length: Shortfic.

Status: On-going.

Characters: Các char thuộc về project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr.

Pairing(s): Jana x Shiro.

A/N: Một cái hố khác =)) Lẽ ra nên đăng trên My Tiny World mà thôi bên đây traffic tử tế hơn nên mình triển luôn cho nóng =))))

Pass: Những chương có cảnh nóng (số thứ tự màu đỏ) cài chung 1 pass, là tên thật của Shiro, viết hoa 3 kí tự và viết liền. Nếu bạn đọc fic JanaShiro mà không biết điều này thì thôi mình cũng cạn lời =)))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

List of chapters:

1: Red chains – 2: Black hope – 3: White feelings

Chapter 4: – Chapter 5:

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s