One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Their Scars | QCTS fanfic.


“Về bản chất, chẳng phải chúng chỉ là những sinh vật do ta tạo nên hay sao? Chúng đâu nhất thiết phải như thần thánh?” (Popol Vuh của người Maya Quiché).