One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Clandestine Lovers | QCTS fanfic.


“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

(Niccolò Machiavelli – Quân Vương).