[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C178: Đêm tuyết bay tán loạn.


Bạch Ngọc Đường cùng Táng Sinh Hoa là nhóm thứ hai tới được địa điểm cần tới.

Phương Bắc giống như là phía Tây, cũng có hai người.