Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[DrabCo] Fragments of Memories | Shiro-centric | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Drabble Collection: Fragments of memories.

Characters: Các nhân vật trong project QCTS của Bơ. Kimi Ga Yo-centric, main Jana Gana Mana, Scott, Tiến, Hoffmann, Mameli, Nghĩa Dũng.