[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C182: Trận trong trận.


Triển Chiêu bên này phá trận xong, liền theo Tu La Vương Lam Biện đồng thời trở về tìm vài người phá trận khác.