[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C183: Di động phù nhị sức.


Triệu Phổ đi đâu vậy?

Cửu vương gia vừa không thấy tung tích đâu, khiến cho một chúng các tướng quân trở nên cực kì lo lắng sẽ gây hỗn loạn trong quân.