HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 22: Gặp lại.


Hẹn gặp, nhưng không hiểu sao đối phương cứ từ chối nhã ý của anh hết lần này đến lần khác.

Cực chẳng đã, DongHae mở cuộc điều tra. Vốn dĩ đã có thân thế của cậu, anh không mấy khó khăn tìm ra nơi cậu đang ở.