Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Shortfic] Chains of Possession

[CoP] Chapter 2: Black hope.


Mong muốn nhỏ nhoi trước khi chìm vào mộng mị của Kimi Ga Yo đã không thành hiện thực.