Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Triệu Phổ – Công Tôn tương tính nhất bách vấn | Thượng.


Triệu Phổ – Công Tôn tương tính nhất bách vấn | Thượng.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P5 – [VI & VII] | Cua nhỏ x Màn thầu.


Bàng Dục theo một cách nào đó sau khi cải tà quy chính quả thực là bị Bao Duyên ảnh hưởng, trước sách vở văn phòng tứ bảo là những gì hắn ngán nhất, giờ thì nhìn lại, tại sao hắn lại chăm chú cầm sách mà đọc thế?