Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 3: High School | BumKyu.


Cấp ba, khoảng thời gian không thể nào quên của đời người.

Người ta gặp nhau.

Người ta biết nhau.

Người ta yêu nhau. …