Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 8: Love Me or My Appearance? | HanKyu.


“HanKyung.”

“YoungJae.”

“Em đã rất nhớ anh, anh ở đâu thế?”

“Anh chỉ tới góc cửa hàng mà thôi.”