Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P11 – [XVI, XVII] Kí ức xa xưa (2)


A/N: Series phiên bản hồi nhỏ đã quay lại ~~ Dù rằng nguyên nhân viết nó là do tác giả nắn nót mãi chưa xong P9 hạ và P10 nên viết như quà tạ lỗi…

Advertisements