[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C170: Thánh cùng Tà.


Lý Vinh đột nhiên chạy tới khiêu chiến, lại một lần cắt ngang Hắc Thủy Bà Bà nói chuyện.

Advertisements