HaeKyu · One–two–three shots · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Extra 1: Partie Nuit, à nonveau?! – Part 1.


Category: fluff, funny, humour, troll,…

Prequel: Perfect Trap – Cái bẫy hoàn hảo.

Summary: Cái gì, lại dạ tiệc nữa à?!