[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C162: Lang ngữ.


Lý Khiếu là tứ đương gia Vạn Tông Môn Tây Hạ, lại bởi vì hắn là người hoàng tộc Tây Hạ, cho nên nhân xưng Tứ Tông.

Advertisements