[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C162: Lang ngữ.


Lý Khiếu là tứ đương gia Vạn Tông Môn Tây Hạ, lại bởi vì hắn là người hoàng tộc Tây Hạ, cho nên nhân xưng Tứ Tông.

[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C672: Thụ linh.


Sáng sớm hôm sau, vừa mới bắt đầu ngày mới, Triển Chiêu đang ngủ chợt nghe đến ngoài phòng truyền đến một tiếng vang “thình thịch” thật lớn, Triển hộ vệ cả kinh từ trên giường liền trực tiếp bật dậy.