Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Colorful Life | SCI’s Couples.


A/N: Fanfiction của đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã: SCI mê án tập. Ngoài việc viết về các couples bên dưới thì có thêm vào những mẩu chuyện vui nho nhỏ của SCI và mọi người.