ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 24: UFO Reply: If KyuHyun was kidnapped, what would ChangMin do?


“ChangMin!” KyuHyun gọi, đang nằm dài trên giường. Cậu ngồi dậy và nhìn chăm chăm vào laptop. KyuHyun đang chơi StarCraft, nhưng sau đó chợt nhớ ra giờ là thời gian để trả lời câu hỏi UFO từ fan.

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 22: ChangKyu UFO Replies.


A/N: Gần đây, tôi đã muốn viết một series về các câu trả lời UFO của ChangKyu… Nhưng tôi không có câu hỏi nào để mà trả lời cả và đó là cái mà tôi cần ở các bạn… Tôi sẽ post những câu trả lời UFO trong fanfiction của tôi ở đây (nếu tôi nhận được bất kì câu hỏi nào)…