[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C172: Chuyển linh.


Dư Khiếu Nguyên đem chuyện chính mình muốn nói kể cho xong, sau khi đào cho mọi người một cái hố to tướng liền chạy mất dạng.