Others

Viết, edit, trans và chế độ thanh niên nghiêm túc.


Sau một thời gian tăng động do hít quá liều lá đu đủ, mình đã quay trở lại trạng thái lười chảy thây quen thuộc.